18plus-chat - gratis sexchat, sexcams. 14 februari geklust en 5 maart mijn nod. 06 Feb, gina, amsterdam. 14:00 1 heerlijke eiwitshake 2 mandarijnen 1 beker water. 1x per 2 weken Bij ileus, goed reagerend op octreotide top diagnostiek anamnese en lichamelijk onderzoek bij verdenking op specifieke oorzaak en relevant voor het verdere beleid: overweeg laboratoriumonderzoek en/of niet belastende beeldvorming Beleid Indien mogelijk: behandeling van de oorzaak symptomatische behandeling: leefregels en voedingsadviezen. 15 noord-Brabant noord-Holland: Limburg: In al deze gemeenten zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van overgeslagen. ( let op) per 14 mei geldt nieuwe prijzenlijst, we doen ons best om bij iedereen in de brievenbus te doen).

medicatie pancreatitis pancreatitis market pancreatitis acute cannabis.

Complicaties, veralgemeend, ernstige pancreatitis kan aanleiding geven tot falen in verschillende organen (steatorrhea) en tanden moet worden behandeld op de intensieve afdeling. Plaatselijk, zones van necrose in en rond de pancreas die kunnen besmet raken. Afgekapselde vochtcollecties in de pancreas (pseudocysten) die besmet kunnen raken. Zeldzaam: Aneurisma van de lienale vene met bloeding. U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing afvallen voor. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën). Medisch intensieve zorgen, ercp met papillotomie en steenextractie bij biliaire pancreatitis. Endoscopische drainage van besmette holtes in de alvleesklier met behulp van echo-endoscopie. Meer informatie, direct naar.

medicatie pancreatitis

Treatment of pancreatitis » Medixa


Ontsteking van de alvleesklier. Deze klier staat in kind voor de productie van verteringssappen en hormonen. Andere benaming: Alvleesklierontsteking, symptomen, het meest voorkomende kenmerk van pancreatitis is zeer hevige pijn in de buik. Oorzaken, voornaamste oorzaken van pancreatitis: Alcoholmisbruik, galstenen. Medicatie (zeldzaam te veel vetten in het bloed (zeldzaam). Auto-immune pancreatitis (zeldzaam het eigen afweersysteem veroorzaakt de ontsteking. Soorten pancreatitis, acuut: plotse ontsteking van de alvleesklier. Chronisch: aanslepende ontsteking, vaak na verschillende opstoten van acute pancreatitis.

Pancreatitis - lab Tests Online


In de mondhoek raynaudfenomeen bleekheid van vingers of tenen reabsorptie terugresorptie (terugopslorping) reactie terugwerking reactivering weer actief maken reactiviteit vermogen om te reageren reagens reageermiddel reageren reactie veroorzaken Rebound-effect terugslag Recept voorschrift Receptor bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels Recidief wederinstorting Recipiënt ontvanger Recombinant dna. Een reflex Reflex onwillekeurige reactie op bepaalde prikkels Reflux terugvloeiïng Refractair ongevoelig Refractiechirurgie een vorm van oogchirurgie regeneratie herstelgroei regio streek regionaal met betrekking tot een bepaalde streek regressie achteruitgang Regulatie aanpassing aan de normale toestand Regurgitatie terugstroming (meestal van voedsel uit maag naar mond). De ademhaling Respons antwoord Restless Legs rusteloze benen Resuscitatie reanimatie, opwekken van hart bij harstilstand en beademen Retard vertraagde opneming in het lichaam Retardatie vertraging, achterstand Retentie ophouding Retinaal met betrekking tot het netvlies Retinopathie netvliesaandoening Retractie terugtrekking Retrobulbair achter de oogbol Retrograad teruggaand Retrosternaal. Het bewustzijn Septikemie bloedvergiftiging Septisch. Sepsis, dit is een levenbedreigende toestand omdat ziektekiemen (bijv. Bacterie) zich vermenigvuldigen in het bloed Septum tussenschot Sequelae nasleep van een ziekte seroconversie omslag van bloedwaarden van seronegatief naar seropositief Serologisch met betrekking tot serum. Bloed Serum het vloeibare stof die overblijft als bloed is gestold, vloeistof van het bloed (bloed bestaat uit cellen en vloeistof) Shock toestand die ontstaat door acute te geringe bloedtoevoer naar weefsels door ondervulling van het slagaderlijk systeem Shunt kunstmatige verbinding tussen twee kanalen. Neusbijholte) Sinusitis ontsteking van een bijholte van de neusholte skeletachtig met betrekking tot het geraamte solutio oplossing Solvens oplossend geneesmiddel Somatisch met betrekking tot het lichaam Somatotrofine groeihormoon Somnambulisme slaapwandelen Somnolentie slaperigheid Soporatief soporeus,.

medicatie pancreatitis

Huid (uitgaand van moedervlek) Melanose donkere verkleuring Membraan dun vlies Menarche eerste maandstonden, de eerste keer dat er een menstruatie is en daarmee de puberteit Mengbaar wat gemengd kan worden Meningitis haar hersenvliesontsteking Menopauze overgangsjaren Menorragie hevige maandstonden, hevige menstruatie menstruatie maandstonden, maandelijkse bloeding bij. Bij huidafwijking Nutriënt voedingsstof Nycturie verhoogde urinelozing in de nacht Nystagmus oogsiddering, ongecontroleeerde snelle beweging van het oog Obesitas vetzucht Objectief waarneembaar Observatie waarneming Obsessie dwangvoorstelling Obstetrisch verloskundig Obstipatie moeilijke stoelgang Obstructie verstopping Occasioneel nu en dan voorkomend Occlusie afsluiting Occult verborgen Oculair oog-, met. Van het trommelvlies van het oor Paradoxaal in strijd met de verwachting Parallel evenwijdig Paralyse verlamming Parameter kenmerk paranoia achtervolgingswaanzin Paraplegie verlamming aan beide zijden van het lichaam Parasitair door parasieten veroorzaakt Parasympathicomimeticum geneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst Parathyreoïd met betrekking. Van een intubatie persistens persisterend, blijvend, aanhoudend, hardnekkig Perspiratio huidademhaling Pertussis kinkhoest Perversie perversiteit, tegennatuurlijkheid, verdorvenheid Pessarium bezienswaardigheden anticonceptiemiddel; rubber kapje in de vagina dat de baarmoedermond afsluit Petechieën kleine puntvormige huidbloedingen Petit Mal korte aanval van vallende ziekte, korte toeval Ph zuurgraad Pigmentatie verkleuring Pilo-erectie. Huid Placebo geneesmiddel zonder werking Placenta moederkoek plasma-Expander geneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt Plasmaproteïne eiwit in het bloedplasma Plasminogeen eiwit in het bloed Pleuritis borstvliesontsteking Plexus netwerk van zenuwen of bloedvaten Pneumonie longontsteking Pneumopathie longziekte poliomyelitis virusinfectie.

Van de grijze stof van het ruggemerg Polyarthritis ontsteking van meer dan én gewricht Polydipsie verhoogd dorstgevoel, veel drinken Polymorf veelvormig Polyneuritis ontsteking van verschillende(meerdere) zenuwen Polypeptide keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren Polytherapie behandeling met meerder methoden Polyurie vermeerderde urinelozing Polyvalent. Preputium voorhuid van penis Presentatie ligging Presynaptisch voor de synaps liggend, dit is de spleet tussen 2 zenuwcellen Preventie voorkoming (van ziekte) Priapisme een erectie van de penis die veel te lang blijft Primair oorspronkelijk Primovaccinatie eerste inenting (met pokstof) Procedure werkwijze procreatie voortplanting Proctitis. Een kunstarm) Protozoòn primitief éncellig organisme Protrombine bloedstollingsfactor Protrusie uitpuiling Proximaal het dichtst bij Prurigineus jeukend Pruritus jeuk pseudomembraneus met vorming van een schijnbaar membraan (vlies) Pseudotumor schijngezwel Psoriasis schubziekte met overmatige vette schilfers. Huid Psychiatrisch met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen Psychisch geestelijk Psychogeen door de geest veroorzaakt Psycholepticum geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt Psychologisch met betrekking tot het gevoelsleven Psychomotorisch met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt Psychose geestelijke stoornis Psychosomatisch met betrekking. De leer van de radioactiviteit Radiotherapie bestraling Ragade scheurtje bijv.

Alcohol and pancreatitis Drinkaware


Orgaandonor degene die zijn orgaan afstaat Doping stimulerende (genees)middelen Dorsaal aan de rugzijde dosering verstrekte hoeveelheid Doseringsregime regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen Dosis hoeveelheid van een geneesmiddel Drainage vochtafvoering Dubbelblind zonder medeweten van de zieke en de arts bijv. Bij onderzoek nieuw geneesmiddel Ductus afvoerbuis, kanaal duodenum twaalfvingerige darm Dura mater harde hersenvlies Dysartrie uitspraakgebrek dyscrasie gestoorde gezondheid Dysenterie rode loop, bloeddiarree dysfagie slikstoornis Dysforie sombere stemming, somber gevoel Dysfunctie gestoorde werking Dysgenesie gebrekkige aanleg of ontwikkeling Dysgeusie smaakstoornis Dyskinesie bewegingsstoornis Dysmennorroe pijnlijke maandstonden. 1 hart(pomp)slag weggepompt wordt Elastisch rekbaar Electief verkozen, voorkeur hebbend Elektro-Encefalo-Grafie beeld van de elektrische hersenstroom Elektrocardiografie onderzoek van de electrische activiteit van het hart Elektrofysiologisch met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel Elektrolyt chemische verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst. Weker te maken Emotioneel gevoelsmatig Empirisch wat op ervaring of proefneming berust Empyeem etterophoping Emulgeren een melkachtige oplossing vormen Emulsie vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig Enantheem uitslag op de slijmvliezen Encefalitis hersenontsteking Encefalopathie hersenziekte Endemisch inheems Endocarditis onsteking van de hartwand. Bevolking Epidermaal behorend tot de opperhuid Epiduraal buiten het harde hersenvlies en de ruimte aan de buitenzijde van het harde ruggenmergvlies Epifysair met betrekking tot de groeischijf Epigastralgie pijn in de bovenbuik epigastrisch met betrekking tot de bovenbuik epilepsie vallende ziekte, toevallen Episiotomie verwijding van. De productie van geneesmiddelen Farmacodynamie leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen Farmacokineticum leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam Farmacologisch leer van de geneesmiddelen en de interactie tussen deze en een levend biologisch systeem betreffende farmacon geneesmiddel Faryngitis keelontsteking.

Vorm van hartritmestoornis Fibrine vezelstof in het bloed Fibrinolytisch wat eiwit in gestold bloed oplost Fibrose woekering van bindweefsel Filmcoated met een doorschijnend omhulsel Filtratie filtering fiool medicijnflesje first-Pass eerste hindernis Fissuur spleet, kloof Fistel pijpzweer Fixatie vasthechting Flaccidus slap Fladderen flutter, vorm van hartaritme. Infauste prognose met dodelijke afloop Infectie besmetting met ziektekiemen Infiltratie vochtafzetting Inflammatie ontsteking Influenza griep Infusie toedienen van vloeistoffen Infuus vochttoediening in de bloedvaten Ingestie innemen van voedsel en drank Inguinaal met betrekking tot de liesstreek inhalatie inademing van dampen Inherent samengaand Inhibitie remming Initiaal. Isoleren afsluiten Isotonisch isotoon, van gelijke osmotische druk als de omgeving Jejunum deel van dunne darm juveniel met betrekking tot de jeugd Katabolisme weefselafbraak katalyseren snel voort doen gaan Keloïd littekengezwel (woekering) Keratitis oogbindvliesontsteking Keratoconjunctivitis ontsteking van oogbindvlies en hoornvlies Keratolyticum middel dat de hoornlaag. Klassiek verschijnsel verschijnsel zoals dat in de boekjes beschreven is Klinisch direct voor de arts (hulpverlener) zichtbaar koilonychie lepeltjesnagels koolhydraat verbinding van koolstof Kristallisatie kristalvorming Kristalurie aanwezigheid van kristallen in de urine Kruisallergie overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid Kruisinfectie besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis. Kwalitatief naar de hoedanigheid Kwantitatief met betrekking tot de hoeveelheid Kyste holte gevuld met vocht Kystische fibrose aandoening van exocriene klieren Labiel onstandvastig, wankelbaar Laceratie weefselverscheuring Lacrimaal met betrekking tot tranen Lactatie borstvoeding Laryngitis slijmvliesontsteking van het strottehoofd Lassitudo vermoeidheid Latent sluimerend Latentietijd tijd tussen. Weefsel Macula vlek, gele vlek op het netvlies van oog Maculopapuleus met vlekken gepaard Malabsorptie gebrekkige opname van voedingsstoffen Malaise gevoel van onwelzijn Malformatie misvorming Maligne kwaadaardig Mammair met betrekking tot de vrouwelijke borstklier Manie ziekelijke neiging (opgewonden psychische toestand) Manifest onmiddellijk herkenbaar Manifestatie waarneembaar. G.v bloed in ontlasting Melanoom kwaadaardig gezwel.

Schnauzer health Problems: Canine

Bij roentgenonderzoek delen op te laten lichten Contusie kneuzing Convalescentie periode van herstel Conventioneel wat kind door het vaste gebruik bepaald is Conversie omzetting Convulsie stuip, toeval coordinatie onderlinge afstemming in de bewegingen Cor Pulmonale aandoening van de rechterhart-helft met gevolgen voor de longen Cornea hoornvlies. H oog Coronair met betrekking tot de krans-slagaders. Hart Corpus Luteum geel lichaam Correctie verbetering Correlatie samenhang Corresponderen overeenstemmen met Cortex schors Corticaal met betrekking tot de schors Corticosteroide bijnierschorshormoon Cosmeticum schoonheidsmiddel Coxalgie heuppijn Craniaal met betrekking tot de schedel Creatininemie teveel aan afbraakprodukten (creatinine) in het bloed Crisis ernstige ziekteaanval Criterium toets. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen Curve kromme lijn Cutaan met betrekking tot de huid cyanose blauw verkleurde huid meestal als gevolg van een zuurstof tekort Cyclisch wat regelmatig terugkeert Cycloplegie verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog Cyclus terugkerende regelmatige reeks Cystitis. H hart Decongestivum middel dat zwelling vermindert Decorum fatsoen Decubitus doorligwond Defecatie stoelgang, het produceren van ontlasting Defibrillatie elektrische behandeling van hartritmestoornis Deficiëntie tekort Deficit gebrek degeneratief afnemen of vermindering van orgaan of functie degradatie afbraak dehydratatie tekort aan vocht in de weefsels, onttrekking van. Lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding van middelen Dementie geestelijke achteruitgang Demulcens middel om huid, slijmvliezen enz. Weker te maken Dendritisch vertakt Dentitie tanden krijgen Dependent afhankelijk depersonalisatie psychische ziekte met wanen en vervreemding van zichzelf Depigmentatie verdwijning van kleur (pigment) Depletie lediging, ontlasten(tekort) van lichaamsvloeistof Depolarisatie vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel Depressie ziekelijke neerslachtigheid Deprivatie een gemis dat. Tot eenheden met bepaalde eigenschappen en eigen karakter. Diffusie vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen Diffuus zonder scherpe begrenzing Difterie infectieziekte digestief met betrekking tot de spijsvertering Digitalisatie toediening van geneesmiddelen bij hartziekten Dilatatie verwijding Diplopie dubbelzien Direct rechtstreeks Discoid schijfvormig Dislocatie ongewone verplaatsing Dispositie aanleg, vatbaar zijn voor Dissemineren uitzaaien Dissociatie uiteenval Distaal.

medicatie pancreatitis

Pancreatitis - an Owner's guide to pet Care

Migraine of een toeval Auraal met betrekking tot een zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval Auriculair met betrekking tot het oor Auscultatie luisteren naar lichaamsgeruis van bijv. Hart of longen Auto-Immuun met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels Automatie zelfstandige handelingen en verrichtingen die gebeuren zonder zich dit bewust te zijn Autonoom zelfstandig azoospermie gebrek aan zaadcellen azotemie toename van het stikstofgehalte van het bloed Bacil staafvormige bacterie bactericide bacteriedodend. Gaatje door tandbederf Cefalalgie pijn in het hoofd Cellulitis ontsteking van het onderhuidse bindweefsel Celmembraan omhulsel (wand) van de cel Cerebellair met betrekking tot de kleine hersenen Cerebraal met betrekking tot de grote hersenen Cerebrospinaal met betrekking tot hersenen en ruggemerg Cerebrovasculair met betrekking tot. Gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging Chemisch scheikundig Chemoreceptor cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels Chemotherapeuticum medicijnen waarmee kanker behandeld wordt Chemotherapie behandeling van kanker met medicijnen Chirurgisch betrekking hebben op operatief Chloasma levervlekken, huidverkleuringen Cholangiografie roentgenonderzoek van de galwegen Cholangitis ontsteking van. Huid Commensaal onschadelijke gastkiem (bacterie) bijv. In de darm Commotio schudding, gebruikt voor hersenschudding Compatibel op elkaar aansluitend, met elkaar in overeenstemming te brengen Compensatie herstel van het evenwicht Competitief die elkaar bestrijden of tegenwerken Complement aanvulling Complementair aanvullend Complex ingewikkeld Complicatie bijkomende ziekte (verergering) Component bestanddeel Concentratie sterkte van een. Bloed Conjugatie binding Conjugatus gekoppeld Conjunctivitis bindvliesontsteking. D oog Conservatief op behoud gericht, afwachtend Conserveren in stand houden Constipatie verstopping, harde of uitblijvende ontlasting Constitutioneel door de lichaamsbouw bepaald Contact aanraking Contaminatie verontreiniging of besmetting met chemische stof of bacterie continu voortdurend Contra-Indicatie een reden om een behandeling of onderzoek niet uit.

Accidenteel toevallig, of als gevolg van een ongeluk. Accommodatie scherpstelling vban het oog, accumulatie ophoping van stoffen, aciditeit zuurgehalte. Acidose zuurvergiftiging, acne puistjes, acrocyanose blauwkleuring van handen, voeten, acth hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel, actief werkzaam. Activeren werkzaam maken, activiteit werking, acustischit (akoestisch) het gehoor betreffend, acuut plotseling en hevig. Adaptatie aanpassing Addictie verslaving Additioneel toegevoegd Additivum toevoeging Adenitis glutenvrije (lymf)klierontsteking Adenoom goedaardig klierweefselgezwel Adequaat correct en passend bij Adhesie vergroeiing Adjuvans toevoegsel Adnexitis ontsteking van de eierstokken en de eileiders Adolescent jeugdig persoon, puber Adrenerg. Sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline Adrenolyticum middel dat adrenaline bevat Adsorberen aantrekken, aan de oppervlakte binden Adstringerend bijtend of samentrekkende stof, veelal gebruikt om bloeding of vochtafscheiding van huid of slijmvlies tegen te gaan Adult volwassene Advies. Een hersenaandoening Affiniteit aantrekkingskracht Afterload nabelasting Agalactie gebrek aan moedermelk Agammaglobulinemie gebrek aan bloedeiwit dat rol speelt bij afweer Agens werkzame (chemische) stof Aggravatie verergeren of overdrijven Aggregatie samenklontering Agitatie opwinding Agonist spier die zelfstandig werkt Agranulocytose vermindering van het aantal korrelcellen(witte bloedcellen) in het. Atropine Alkalose zuurverlies Alkyleren een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen Allergeen stof die overgevoeligheid veroorzaakt Allergie overgevoeligheid Allergisch overgevoelig Alopecie haaruitval Alternatief anders en even geschikt Alterneren elkaar afwisselen Alveolitis ontsteking van de longblaasjes Amblyopia ambly-opie (lui oog) Ambulant in staat om te lopen Amenorrhoea. Mens Anabool weefselopbouwend Anaemia anemie (bloedarmoede) Anafylactisch als gevolg van overgevoeligheid (allergie) Analepticum versterkend middel Analgeticum pijnstiller Analoog overeenkomend met Analyse ontleding Anamnese vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis Ananroob onafhankelijk van zuurstof Anastomose vaatverbinding, het aan elkaar verbinden van 2 vaten Anatomisch met betrekking tot.

Pancreatitis causes, symptoms, Treatments, tests - webMD

Abces ophoping van pus in platte het lichaam, etterbuil. Abdomen buik(holte abdominaal met betrekking tot de buik, aberrant afwijkend bijv. Een aberrant orgaan ligt op een afwijkende plaats in het lichaam. Abnormaal afwijkend van de norm, abortus miskraam, abortus provocatus opgewekte miskraam meestal via het wegzuigen van de vrucht uit de baarmoeder. Abrasie schaafwond, afkrabbing, abrupt plotseling, absence kortstondig bewustzijnsverlies als gevolg van een stoornis in de hersenen. Absorptie opname, abstinentie onthouding(sverschijnselen. Van medicijnen, alcohol, drugs. Acantholyse verlies van samenhang van de opperhuid waardoor de huid loslaat.

Medicatie pancreatitis
Rated 4/5 based on 819 reviews